سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان 
پژوهشگر 
2001/03/21 
2003/03/21 
پژوهشی