سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان 
پژوهشگر 
1380/01/01 
1382/01/01 
پژوهشی